بررسی آیپی کلاس C

تا 40 دامنه را وارد کنید (هر دامنه باید بر روی خط جداگانه باشد)در باره بررسی آیپی کلاس C

این ابزار برای بررسی آیپی کلاس C بکار میرود.