فشرده ساز HTMLEnter your HTML code to compress:Add up to 10 multiple HTML files (Size Limit: 2MB per file)
در باره فشرده ساز HTML

این ابزار برای فشرده سازی HTML به کار میرود.