فشرده ساز تصاویرAdd up to 10 multiple image files
(Size Limit: 2MB per file | Supported Formats: JPEG & PNG)
در باره فشرده ساز تصاویر

این ابزار برای فشرده سازی تصاویر به کار میرود.