فشرده ساز JSEnter your JS code to compress:Add up to 10 multiple JS files (Size Limit: 2MB per file)
در باره فشرده ساز JS

این ابزار برای فشرده سازی JS به کار میرود.