محاسبه گر قیمت لینک

حداکثر 100 URL را وارد کنید (هر URL باید در خط جداگانه باشد)در باره محاسبه گر قیمت لینک

این ابزار برای محاسبه قیمت لینک بکار میرود.