بررسی رکورد PTR


URL را وارد کنیددر باره بررسی رکورد PTR

این ابزار برای بررسی رکورد PTR بکار میرود.