بررسی وضعیت سرور

حداکثر 100 URL را وارد کنید (هر URL باید در خط جداگانه باشد)در باره بررسی وضعیت سرور

این ابزار برای بررسی وضعیت سرور بکار میرود.