شبیه ساز موتور جستجوگر


URL را وارد کنیددر باره شبیه ساز موتور جستجوگر

این ابزار برای شبیه سازی موتور جستجوگر بکار میرود.