Encode/Decode لینک ها

متن را که میخواهید رمزگذاری یا رمزگشایی کنید را وارد کنید:در باره Encode/Decode لینک ها

این ابزار برای Encode/Decode لینک ها بکار میرود.