بازنویسی لینک ها


URL را وارد کنیدEg. http://www.example.com/test.php?firstid=1&secondid=10

در باره بازنویسی لینک ها

این ابزار برای بازنویسی لینک ها بکار میرود.