بررسی تعداد لینک ها


URL را وارد کنیددر باره بررسی تعداد لینک ها

این ابزار برای بررسی تعداد لینک های یک صفحه بکار میرود.